میکروسکوپ‌های نوری با کمک فناوری‌نانو توسعه بیشتری می‌یابند

میکروسکوپ‌های نوری با کمک فناوری‌نانو توسعه بیشتری می‌یابند

با استفاده از نانوذرات و به کارگیری نور، محققان امکان تصویربرداری با قدرت تفکیک بالاتر و در مقیاس نانومتری را فراهم کردند، بدون این که نیاز به میکروسکوپ‌های الکترونی باشد.

377