چگونه اکسیژن روی سطح گرافن به کشتن باکتری‌ها کمک می‌کند؟

چگونه اکسیژن روی سطح گرافن به کشتن باکتری‌ها کمک می‌کند؟

یافته‌های اخیر نشان داده است که مقدار اکسیژن سطحی موجود در گرافن یک جنبه مهم در تعیین میزان موفقیت آن‌ها در کشتن باکتری‌ها است، پیشرفتی که ممکن است به توسعه محصولات ایمن‌تر و کارآمدتر برای مبارزه با مقاومت ضدمیکروبی کمک کند. این کشف جدید در مورد مواد گرافنی ممکن است به طراحی محصولات ایمن‌تر و موثرتر برای مبارزه با مقاومت ضدمیکروبی کمک کند.

335