دستکاری باکتری‌ها برای این که نانوذرات مغناطیسی تولید کنند

دستکاری باکتری‌ها برای این که نانوذرات مغناطیسی تولید کنند

باکتری‌های مغناطیسی به دلیل این که نانوذرات مغناطیسی، مگنتوزوم‌ها، در داخل سلول‌های آنها جمع می‌شوند، دارای قابلیت‌های خارق‌العاده‌ای هستند. اکنون یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه بیروت تقریباً ۳۰ ژن مسئول تولید این ذرات را به باکتری‌های غیرمغناطیسی در یک سری گسترده از آزمایشات، منتقل کرده است.

257