فرآیندی جدید برای تبدیل شیشه به الماس سخت با کمک باکی‌بال

فرآیندی جدید برای تبدیل شیشه به الماس سخت با کمک باکی‌بال

یینگ‌وی فی و لین وانگ بخشی از یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی بودند که شکل جدیدی از شیشه کربنی فوق‌ سخت را سنتز کردند که کاربرد عملی بالقوه زیادی در دستگاه‌ها و لوازم الکترونیکی مختلف دارد.

760