سلاح موثری برای مقابله با سرطان: میکروحباب به همراه امواج فراصوت

سلاح موثری برای مقابله با سرطان: میکروحباب به همراه امواج فراصوت

محققان دانشگاه سوث‌وسترن فناوری میکروحباب را برای تقویت ایمنی درمانی سرطان توسعه دادند. آن‌ها اولین پلتفرم ایمونوتراپی سرطان با هدایت اولتراسوند را ایجاد کرده‌اند که عوامل محرک سیستم ایمنی را برای ایجاد ایمنی ضد تومور به صورت سیستمیک به سلول‌ها می‌رساند. این فناوری Microbubble-assi نامیده می‌شود.

478