نانولوله‌های کربنی عملکرد الکترودها را بهبود می‌دهند؛ نسل بعدی الکترودها در راه‌ا‌‌ند

نانولوله‌های کربنی عملکرد الکترودها را بهبود می‌دهند؛ نسل بعدی الکترودها در راه‌ا‌‌ند

محققان دانشگاه توهوکو و دانشگاه سینگوها الکترود غشایی مدل نسل بعدی را معرفی کردند که نوید انقلابی در تحقیقات اساسی الکتروشیمیایی می‌دهد. این الکترود نوآورانه، که از طریق فرآیند دقیقی ساخته شده است، مجموعه‌ای از نانولوله‌های کربنی غول پیکر توخالی (gCNTS) را در یک غشای نانوذرات به نمایش می‌گذارد و مسیرها و امکانات جدیدی برای ذخیره انرژی و مطالعات الکتروشیمیایی باز می‌کند.

223