برای دریافت بهترین نتیجه، باید سطح اکسیژن آب کشاورزی تثبیت شود

برای دریافت بهترین نتیجه، باید سطح اکسیژن آب کشاورزی تثبیت شود

با همکاری شرکت EOD و یک مرکز تحقیقاتی در فنلاند، اثرات دستگاه نانوحباب‌ساز در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. این گروه یافته‌های جالب توجهی به دست آورد. یکی از این یافته‌ها نشان می‌دهد که باید با نانوحباب سطح اکسیژن آب در حد مشخص و بهینه‌ای تثبیت شود.

46