روس‌ها اثر نانوذرات روی بهبود استخراج نفت را بررسی می‌کنند

روس‌ها اثر نانوذرات روی بهبود استخراج نفت را بررسی می‌کنند

محققان روسی به بررسی افزودن نانوذرات به سیالات تزریق شده به مخازن در فرآیند استخراج نفت پرداختند و دریافتند که افزودن نانوذرات حتی در مقادیر کم نیز روی بهبود استخراج نفت تاثیر مثبت دارد.

714