تاثیر غلظت نانولوله‌کربنی بروی خواص کامپوزیت‌ها بررسی شد

تاثیر غلظت نانولوله‌کربنی بروی خواص کامپوزیت‌ها بررسی شد

برای یافته بهترین ترکیب و غلظت در فرآیند تولید نانوکامپوزیت، محققان با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و یادگیری ماشینی به بررسی تاثیر غلظت نانولوله‌کربنی در خواص مکانیکی و انعطاف‌پذیری پلیمرها پرداختند.

137