پروژه‌ای برای ارائه روش‌های سبز به‌منظور جلوگیری از تشکیل زیست‌فیلم‌ها

پروژه‌ای برای ارائه روش‌های سبز به‌منظور جلوگیری از تشکیل زیست‌فیلم‌ها

پروژه‌ای برای جلوگیری از تشکیل زیست‌فیلم‌ها با کمک فناوری ‌نانو تعریف شده که قرار است رهیافت‌های سبز برای ممانعت از تشکیل بیوفولینگ‌ها در محیط‌های دریایی ارائه شود.

628