در مقیاس نانو، پرتقال در آیینه به شکل دونات دیده می‌شود!

در مقیاس نانو، پرتقال در آیینه به شکل دونات دیده می‌شود!

محققان نشان دادند که نانوذرات فلورسنت زمانی که در کنار آینه قرار داده می‌شوند، الگوهایی ایجاد می‌کنند که با شکل اصلی نانوذرات تفاوت دارد. این یافته محققان می‌تواند در حسگری نانوذره‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

613