اسفنج حاوی نانومواد برای جداسازی نفت از آب مورد استفاده قرار گرفت

اسفنج حاوی نانومواد برای جداسازی نفت از آب مورد استفاده قرار گرفت

دکتر شابی عباس زیدی، میمونا محمد و ندا یحیی دیاب از دانشگاه قطر (QU)، به بررسی چالش جداسازی نفت از آب پرداخته و در این مسیر موفق شدند تا از مشتقات گرافن برای جداسازی مخلوط نفت و آب استفاده کنند.

291