آلودگی باکتریایی در مواد غذایی به سرعت قابل تشخیص می‌شود

آلودگی باکتریایی در مواد غذایی به سرعت قابل تشخیص می‌شود

با ساخت ابزاری بسیار کوچک که به تلفن همراه متصل می‌شود، می‌توان آلودگی‌های باکتریایی را به سرعت در محل تشخیص داد. چنین دستگاهی برای تولیدکنندگان مواد غذایی بسیار ایده‌آل بوده و هزینه‌های کنترل کیفی آن‌ها را کاهش می‌دهد. با این فناوری نیاز به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه نیست.

126
ابزاری که پروتئین‌های منفرد را شناسایی و مطالعه می‌کند

ابزاری که پروتئین‌های منفرد را شناسایی و مطالعه می‌کند

در دنیای در حال تحول پزشکی دقیق‌، نیاز به روش‌هایی است که می‌توانند زیست مولکول‌ها را با دقت عالی اندازه‌گیری کنند. با علم به این موضوع، یان زو از دانشکده مهندسی دانشگاه متروپولیتن اوزاکا و تیم تحقیقاتی بین‌المللی وی در این راستا قدم بزرگی برداشته‌اند.

187