ابزاری که پروتئین‌های منفرد را شناسایی و مطالعه می‌کند

ابزاری که پروتئین‌های منفرد را شناسایی و مطالعه می‌کند

در دنیای در حال تحول پزشکی دقیق‌، نیاز به روش‌هایی است که می‌توانند زیست مولکول‌ها را با دقت عالی اندازه‌گیری کنند. با علم به این موضوع، یان زو از دانشکده مهندسی دانشگاه متروپولیتن اوزاکا و تیم تحقیقاتی بین‌المللی وی در این راستا قدم بزرگی برداشته‌اند.

61