نانولوله‌ها عملکرد فتوکاتالیستی را بهبود می‌دهند

نانولوله‌ها عملکرد فتوکاتالیستی را بهبود می‌دهند

در پژوهشی، محققان نشان دادند که نانولوله‌های تیتانات، عملکرد فتوکاتالیستی بهتری نسبت به ذرات دی‌اکسید تیتانیوم دارند. افزایش مساحت سطحی یکی از دلایل بهبود عملکرد کاتالیستی نانولوله‌ها است.

790