افزایش ۲ برابری عمر توربین‌های طراحی شده در داخل کشور با نانوپوشش‌

افزایش ۲ برابری عمر توربین‌های طراحی شده در داخل کشور با نانوپوشش‌

شرکت فناوران سخت آرا موفق به پوشش‌دهی سطح پره‌های توربین چند شرکت داخلی شده است که با این کار عمر پره‌های توربین ۲ برابر افزایش یافته است. این پوشش‌دهی با دستگاه PVD انجام شده است.

1984