راهبردی جدیدی برای دفع گرما از سامانه‌های الکترونیکی ارائه شد

راهبردی جدیدی برای دفع گرما از سامانه‌های الکترونیکی ارائه شد

جاش کادول و دینو لی از محققان دانشگاه وندربیلت موفق به ارائه راهبردی جدیدی برای دفع گرما از سیستم‌های الکترونیکی شدند. این گروه نشان داد که یک کانال اتلاف گرما، قادر است با استفاده از پلاریتون‌های فونون انرژی حرارتی را از سیستم‌های الکترونیکی خارج کند.

166