استقبال از مقاله علمی که تاثیر گرافن صنعتی را ثابت می‌کرد

استقبال از مقاله علمی که تاثیر گرافن صنعتی را ثابت می‌کرد

با انتشار یک مقاله علمی درمورد کاربرد گرافن شرکت فرست‌گرافن (First Graphene) موسوم به PureGraph®، این شرکت اعلام کرد که از انتشار مقاله علمی در مورد مزایای PureGraph® در کاربردهای مختلف نظیر بتن استقبال می‌کند. انتشار عمومی این مقاله موید قابلیت و مناسب بودن محصولات گرافن شرکت فرست گرافن برای غلبه بر چالش‌های دنیای واقعی است.

420