ثبت پتنت درمان سپسیس با استفاده از نانوذرات

ثبت پتنت درمان سپسیس با استفاده از نانوذرات

دفتر تجاری‌سازی فناوری بنیاد تحقیقات پردو به تازگی فناوری جدیدی را که در دانشگاه پردو توسعه یافته به صورت پتنتی برای ثبت به دفتر اختراعات آمریکا ارائه کرده است. در این پتنت جزئیاتی در مورد استفاده از نانوذرات برای مقابله با سپسیس درج شده است.

598