چگونه گره‌های مغناطیسی را باز کنیم!

چگونه گره‌های مغناطیسی را باز کنیم!

پژوهشگران به بررسی نوعی نانوگره‌های مغناطیسی موسوم به اسکارمیون پرداختند تا بتوانند ساز و کار پایداری آن‌ها را بهتر درک کنند. این نانوگره‌ها در ادوات ذخیره‌سازی اطلاعات قابل استفاده است.

881