گشودن رمز و راز خاصیت فروالکتریک در فیلم‌های لایه‌نازک هافنیم

گشودن رمز و راز خاصیت فروالکتریک در فیلم‌های لایه‌نازک هافنیم

فیلم‌های نازک مبتنی بر هافنیم با ضخامت چند نانومتر، شکل غیرمتعارفی از فروالکتریک را نشان می‌دهند. این ویژگی به دانشمندان اجازه می‌دهد تا حافظه‌‌ها یا دستگاه‌های منطقی با ابعاد نانومتری بسازند با این حال، برای محققان مشخص نبود که خاصیت فروالکتریکی می‌تواند در این مقیاس رخ دهد.

529