هم‌افزایی فناوری پلاسما و کویتاسیون برای ساخت دستگاه تصفیه پساب

هم‌افزایی فناوری پلاسما و کویتاسیون برای ساخت دستگاه تصفیه پساب

شرکت «پیشرو فناور نانو تاو آسیا (پنتا)» توانسته با هم‌افزایی فناوری پلاسما و کویتاسیون دستگاه تصفیه پساب تولید کند که موجب تخریب میکروارگانیزم‌ها، ترکیبات آلی آلاینده و ترسیب فلزات سنگین موجود در آب می‌شود.

862