معرفی چهار نانو داروی ساخته شده توسط مراکز علمی و تحقیقات ایرانی

معرفی چهار نانو داروی ساخته شده توسط مراکز علمی و تحقیقات ایرانی

دپوستیوا (برای کاهش درد استئوآرتریت زانو)، پادینکس (برای درمان سرطان پستان)، پاکلینب (برای توقف تقسیم سلول‌های سرطانی) و سینادوکسوزوم (ضد تومور) چهار نانوداروی ساخت ایران هستند.

2436