آسیب رباط‌ صلیبی با یک جایگزین نانویی قابل ترمیم خواهد شد

آسیب رباط‌ صلیبی با یک جایگزین نانویی قابل ترمیم خواهد شد

محققان یک رباط مصنوعی ساختند که بیشتر از بهترین مواد بالینی موجود در بازار، با استخوان میزبان ادغام می‌شود. برای ساخت این رباط از نانولوله‌های کربنی استفاده شده است. هنگامی که این رباط به پاهای خرگوش و گوسفند پیوند داده شد، آنها پس از بهبودی، توانستند به طور عادی دویده و و پرش کنند.

268