رهگیری حرکت نانوذرات امکان‌پذیر شد

رهگیری حرکت نانوذرات امکان‌پذیر شد

پزوهشگران سیستم آنالیز ردیاب نانوذرات ساختند که می‌تواند نانوذرات زیستی را رهگیری کند. با این کار تحقیقات روی نانوذرات زیستی منفرد برای تحقیقات دارویی و پزشکی تسهیل می‌شود.

485