ارائه نتایج امیدوارکننده روش تحریک نانوپالس برای مقابله با سرطان پوست

ارائه نتایج امیدوارکننده روش تحریک نانوپالس برای مقابله با سرطان پوست

یکی از شرکت‌های توسعه دهنده فناوری تحریک نانوپالس برای درمان سرطان، نتایج یافته‌های خود برای استفاده از این فناوری برای درمان سرطان پوست را در گردهمایی IMCAS ارائه کرد.

957