چالش فناورانه سنتز ژن از پرایمر

چالش فناورانه سنتز ژن از پرایمر

در حال حاضر سنتز ژن در کشور ما یک فناوری راهبردی محسوب می‌شود که در تکمیل زنجیره فناوری‌های مورد استفاده در صنعت بیوتکنولوژی کشور، نقش کلیدی خواهد داشت. بدین منظور ستاد توسعه زیست‌فناوری به‌عنوان متولی توسعه فناوری‌های زیستی در کشور در نظر دارد جهت توسعه فناوری‌های راهبردی زیستی در ایران، چالش فناورانه سنتز ژن در کشور را اجرا نماید. بدین منظور از صاحبان ایده، محققان، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کشور دعوت می‌نماید تا طرح‌های خود را با توجه ‌به شرح نیازمندی و الزامات مطرح شده از طریق سایت innoten.ir ارسال نمایند.

232