شبیه‌سازی تشکیل نانوذرات در محیط آبی

شبیه‌سازی تشکیل نانوذرات در محیط آبی

با استفاده از شبیه‌سازی ابرکامپیوتری، محققان به بررسی ساز و کار تشکیل نانوذرات در محیط آبی با استفاده از تابش لیزر به هدف فلزی پرداختند. آنها بینش تازه‌ای درباره دلیل تشکیل نانوذرات با ابعاد مختلف به‌دست آوردند.

362