توالی‌یابی در خدمت کاهش نرخ اختلالات ژنتیکی در فرزندآوری

توالی‌یابی در خدمت کاهش نرخ اختلالات ژنتیکی در فرزندآوری

با همکاری دو شرکت، قرار است ابزاری برای شناسایی ژن‌های مشکل‌ساز فراهم شود تا والدین پیش از فرزندآوری نسبت به بررسی احتمال تولد فرزندانی با اختلالات ژنتیکی اقدام کنند. در این فناوری از نانوحفره برای توالی‌یابی استفاده می‌شود.

420