همکاری صنایع برای جذب CO2 و تبدیل آن به مواد شیمیایی کاربردی

همکاری صنایع برای جذب CO2 و تبدیل آن به مواد شیمیایی کاربردی

با همکاری چند شرکت با دانشگاه نیوکاسل قرار است از نانولوله‌ها برای تولید نوعی جاذب دی‌اکسیدکربن استفاده شود. این جاذب قرار است CO2 را جذب کرده و در نهایت از آن برای تولید مواد شیمیایی مفید استفاده شود.

351