ایجاد پیکوساختارها درون نانولوله‌کربنی/ کاربرد: پنل‌های خورشیدی

ایجاد پیکوساختارها درون نانولوله‌کربنی/ کاربرد: پنل‌های خورشیدی

پروفسور رضا کشتی‌بان و همکارانش نشان دادند که درون نانولوله‌های کربنی می‌توان ساختارهای پیکومقیاس از جنس مواد هالیدی معدنی قرار داد و از نانوماده هیبریدی حاصل، برای افزایش کارایی پنل‌های خورشیدی استفاده کرد.

229