صنعتی‌سازی فناوری جذب ذرات کوچکتر از ۳۰۰ نانومتر از هوا

صنعتی‌سازی فناوری جذب ذرات کوچکتر از ۳۰۰ نانومتر از هوا

شرکت اتومفایزر تکنولوژیز (Atmofizer Technologies) آخرین داده‌های مربوط به تست‌های انجام شده روی دستگاه جدید خود را اعلام می‌کند. این دستگاه قادر است ذرات زیر ۳۰۰ نانومتر را متجمع کرده و به ذرات بزرگتر تبدیل کند تا با کمک فیلترهای معمولی جذب شوند.

442