اختصاص بودجه‌ای برای توسعه نسل دوم نانوواکسن ضدکرونا

اختصاص بودجه‌ای برای توسعه نسل دوم نانوواکسن ضدکرونا

شرکت اس‌کی بیوسایسن که واکسن نانوذره‌ای ضدکرونا را توسعه داده است موفق به جذب بودجه‌ای برای انجام فاز سوم کارآزمایی بالینی روی این واکسن شده‌ است، واکسنی که از آن به‌عنوان نسل دوم واکسن‌های ضدکرونا نام برده می‌شود.

98