ثبت پتنتی برای اتصال نانوذرات به ترکیبات رادیودرمانی

ثبت پتنتی برای اتصال نانوذرات به ترکیبات رادیودرمانی

شرکت ترنسکدتراپیوتیکس (TransCode Therapeutics) در حال ثبت پتنتی است که در آن از نانوذرات متصل به ترکیبات رادیودرمانی برای مقابله با تومور سرطانی استفاده شده است. این راهبرد با ترکیب رادیودرمانی و ایمنی‌درمانی به دنبال درمان سریع‌ و هدفمند سرطان است.

385