حمایت دولت ولز از تولید نانولوله‌کربنی/ هدف: توسعه باتری‌های جدید

حمایت دولت ولز از تولید نانولوله‌کربنی/ هدف: توسعه باتری‌های جدید

شرکت تریمتبز (Trimtabs) در ولز جنوبی، برای توسعه واحد تولید نانولوله‌کربنی خود حمایت مالی از دولت ولز دریافت کرد. این کمک از صندوق تجهیزات سرمایه هوشمند به تریمتبز اعطاء شده است.

72