توسعه فناوری چسب حساس به فشار برای رفع نیاز صنعت

توسعه فناوری چسب حساس به فشار برای رفع نیاز صنعت

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه فردوسی مشهد به رهبری دکتر غلامحسین ظهوری فناوری ساخت نوعی چسب حساس به فشار را ارائه کرده است. پروژه ساخت این چسب که دارای ابعاد نانومتری است، برای تامین نیاز شرکت تولیدی و صنعتی سامد (چسب مشهد) اجرا شده است.

1617