همکاری دو شرکت برای تسریع و تسهیل توالی‌یابی رشته‌های بلند DNA

همکاری دو شرکت برای تسریع و تسهیل توالی‌یابی رشته‌های بلند DNA

گروه تیکان (TECAN Group) و شرکت آکسفورد نانوپور تکنولوژیز (Axford Nanopore Technologies) از همکاری مشترک خود به منظور ساده‌تر کردن فرآیند توالی‌یابی با نانوحفره خبر دادند. این دو شرکت به دنبال تکمیل کتابخانه‌ای هستند تا با استفاده از آن بتوان گردش کار توالی‌یابی را تسریع کرد.

425