تحقیق و توسعه مشترک برای ساخت کفش‌های مناسب برای مناطق سردسیری

تحقیق و توسعه مشترک برای ساخت کفش‌های مناسب برای مناطق سردسیری

چند شرکت خصوصی قرار است به صورت مشترک کار تحقیق و توسعه‌ای را آغاز کنند که در آن از گرافن و آئروژل برای ساخت کفش‌های سبک و بادوام استفاده خواهد شد. این کفش‌ها برای استفاده در مناطق بسیار سرد مناسب هستند چرا که عایق حرارتی بوده و تبادل حرارتی اندکی دارند.

81