خرید یک شرکت برای توسعه ویرایش ژن با کمک نانوذرات لیپیدی

خرید یک شرکت برای توسعه ویرایش ژن با کمک نانوذرات لیپیدی

اینتلیا تراپیوتیکس (Intellia Therapeutics) اقدام به خرید ریرایت تراپیوتیکس (Rewrite Therapeutics) کرده است. با صرفه بودجه‌ای ۲۰۰ میلیون دلار از سوی اینتلیا، شرکت ریرایت تراپیوتیکس تحت مالکیت اینتلیا در آمد.

699