تولید گرافن با کمک باتری و آب‌شور!

تولید گرافن با کمک باتری و آب‌شور!

شرکت سالجنکس (Salgenx) یک روش تولید گرافن ایجاد ارائه است که از باتری جریان ردوکس آب‌نمک خود استفاده می‌کند. این باتری عاری از غشا، با استفاده از الکترولیزر که کلرید سدیم (NaCl) را به سدیم (Na) و کلر تقسیم می‌کند، شارژ/دشارژ می‌شود.

624