مشخصه‌یابی تغییرات سطح در اثر دما در مقیاس نانومتری

مشخصه‌یابی تغییرات سطح در اثر دما در مقیاس نانومتری

شرکت سنسوفار ابزار دقیقی برای تعیین مشخصات تغییرات انجام شده روی سطح در مقیاس‌ نانومتری در اثر تغییرات دما ارائه داده است. این ابزار برای مطالعه مورفولوژی سطح و اصلاحات سطحی انجام شده در اثر تغییر دما مناسب است.

459