شبکه ملی برق و گاز بریتانیا گرافن و هیدروژن خالص تولید می‌کند!

شبکه ملی برق و گاز بریتانیا گرافن و هیدروژن خالص تولید می‌کند!

شبکه ملی برق و گاز بریتانیا از دستگاه LOOP شرکت لویدین برای کربن زدایی و تولید گرافن و هیدروژن استفاده خواهد کرد. این دستگاه گازهای خروجی نظیر متان را به گرافن و هیدروژن تبدیل می‌کند.

585