تولید انبوه تراشه میکروLED حاوی نقاط کوانتومی انجام شد

تولید انبوه تراشه میکروLED حاوی نقاط کوانتومی انجام شد

نمایشگر مبتنی بر تراشه NPQD® R1 Micro LED پس از آزمایش انجام شده توسط شرکت سافلوکس (Saphlux)، وارد مرحله تولید انبوه می‌شود. تولید در مقیاس صنعتی اولین نمایشگر حاوی تراشه Micro LED نقاط کوانتومی نشان‌دهنده یک پیشرفت بزرگ است که انتظار می‌رود سرعت تجاری‌سازی فناوری نمایشگر Micro LED را افزایش دهد.

657