فناوری‌نانوحباب بدون مواد شیمیایی آفات‌ گیاهی را از بین می‌برد

فناوری‌نانوحباب بدون مواد شیمیایی آفات‌ گیاهی را از بین می‌برد

بررسی‌های انجام شده روی فناوری‌نانوحباب شرکت مولیایر نشان می‌دهد که استفاده از نانوحباب علاوه بر رشد بهتر گیاه و افزایش وزن محصول، به حذف عوامل بیماری‌زا کمک می‌کند.

163