ارائه روش‌های تجاری برای مشخصه‌یابی نانوحفره‌ها

ارائه روش‌های تجاری برای مشخصه‌یابی نانوحفره‌ها

شرکت میکرومریتیکس اینسترومنت (Micromeritics Instrument) روش‌هایی برای سنجش تخلخل در مقیاس‌نانومتری ارائه کرده است. این روش‌ها می‌توانند با کارایی بالا حفره‌ها را تا ۲ نانومتر تعیین مشخصات کنند.

1158