راه‌اندازی خط تولید سامانه رهایش نانوذره‌ای در کانادا

راه‌اندازی خط تولید سامانه رهایش نانوذره‌ای در کانادا

شرکت نانوسفیر خط تولید فناوری رهایش کانابیس (عصاره گیاه‌ شاهدانه) با استفاده از نانوذرات فسفولیپیدی را در کانادا راه‌اندازی می‌کند. شرکت دلتا ناین قرار است این خط تولید را مورد استفاده قرار دهد.

1163