ثبت پتنتی برای تولید فیلتر هوای آبگریز و مستحکم

ثبت پتنتی برای تولید فیلتر هوای آبگریز و مستحکم

شرکت هوکوتسو به تازگی پتنتی ثبت کرده است که مربوط به نوعی فیلتر هوا می‌شود. این فیلتر قادر به دفع آب بوده و از استحکام بالایی نیز برخوردار است. برای تولید این فیلتر از پارچه‌های نبافته حاوی الیاف شیشه و یک رزین اتصال‌دهنده کاتیونیک و همچنین سورفاکتنت و فلورورزین استفاده شده است. نسبت جرم جامد فلورورزین به سورفاکتانت کاتیونی بین ۳۰/۷۰ تا ۸۰/۲۰ است.

472