نانورنگدانه‌ای که خواص فتوکاتالیستی دارد!

نانورنگدانه‌ای که خواص فتوکاتالیستی دارد!

شرکت وناتور با همکاری موسسه ماکس پلانک در حال طراحی ساختار هسته‌ای پوسته‌ای در مقیاس نانومتری است که هم به‌عنوان رنگدانه قابل استفاده است و هم می‌تواند عملکرد فتوکاتالیستی داشته باشد. چنین ساختاری می‌تواند مواد آلاینده را از پساب‌ها حذف کند یا در تبدیل آب به اکسیژن و هیدروژن به‌کار رود.

871