ترکیب نانو و بلاکچین برای بازگشت به کار ایمن بعد از دوره کرونا

ترکیب نانو و بلاکچین برای بازگشت به کار ایمن بعد از دوره کرونا

یکی از شرکت‌های تولیدکننده نقاط کوانتومی، با ترکیب این نقاط و بلاکچین اقدام به ارائه فناوری کرده که با استفاده از آن می‌توان بازگشت ایمن نیروی کار را تضمین کرد. این سامانه قابلیت ثبت نتایج ایمن‌سازی یا واکسیناسیون نیروی کار بر علیه ویروس کرونا برای هر فرد را دارد و این نتایج غیرقابل جعل است.

887