خرید یک شرکت برای توسعه فناوری تصفیه آب

خرید یک شرکت برای توسعه فناوری تصفیه آب

گرافن سولار تکنولوژیز (Graphene & Solar Technologies) اقدام به خرید شرکت ایرتوواتر (Air-To-Water) کرده است. با این کار توانمندی شرکت گرافن سولار تکنولوژیز برای تولید آب آشامیدنی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند.

550