همکاری برای انتقال دستاوردهای نانویی دانشگاه به صنعت ژاپن

همکاری برای انتقال دستاوردهای نانویی دانشگاه به صنعت ژاپن

شرکت انکوباتور مواد جهانی موسوم به یومی در ژاپن همکاری راهبردی با شرکتی فعال در حوزه انتقال فناوری آغاز کرده تا بتواند دستاوردهای دانشگاهی در حوزه فناوری‌نانو را وارد صنعت مواد شیمیایی ژاپن کند.

1136